Procedury zapewniania bezpieczeństwa

Procedury zapewniania bezpieczeństwa W Szkole Podstawowej im. M. Stasiukowej w Ochojnie w związku z wystąpieniem epidemii Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID19 w szkole obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 Procedury bezpieczeństwa [PDF]

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny [PDF]

Programy nauczania

 

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

 

 

 

 

 

Statut Szkoły

Rozdział 1

Nazwa i typ Szkoły

 1. Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie, zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:
 • czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
 • pięcioletnim technikum;
 • trzyletniej branżowej szkole I stopnia;
 • trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Szkoła ma siedzibę w Ochojnie, przy ul. Podhalańskiej 27.
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Szkoła ma obwód ustalony Uchwałą Nr XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r.
 5. Językiem wykładowym jest język polski.
 6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich.
 7. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Więcej...

Statut szkoły po najnowszych zmianach [PDF]

Procedura reagowania w szkole w przypadku cyberprzemocy

 

Ujawnienie przypadku agresji elektronicznej lub cyberbullyingu - informacja 
o tym, że miało miejsce zjawisko cyberagresji, może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inni uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele;

Ustalenie okoliczności zdarzenia i zabezpieczenie dowodów - przypadki cyberprzemocy powinny zostać zbadane, a w miarę możliwości zarejestrowane oraz udokumentowane;

Działania wobec ofiary cyberprzemocy - ofiara cyberagresji najczęściej potrzebuje pomocy, a także emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych:

 • Nauczyciel dowiadując się o zaistniałym wypadku cyberprzemocy, zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 • Pedagog szkolny, wychowawca przeprowadza rozmowę z ofiarą - uczniem w celu udzielenia wsparcia.
 • Zabezpiecza dostępne dowody okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawców, świadków zdarzenia).
 • Dyrektor, wraz z pedagogiem i wychowawcą dokonują analizy zdarzenia.
 • Dyrektor powiadamia rodziców ucznia, o ile rodzice nie wiedzą o zaistniałym zdarzeniu, o działaniach szkoły.
 • Propozycja pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszkodowanemu uczniowi, monitorowanie jego sytuacji.
 • Dyrektor lub pedagog informuje policję lub sąd rodzinny.

Działania wobec sprawcy cyberprzemocy – jeśli sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, dalsze działania powinien podjąć pedagog szkolny.

 • Nauczyciel dowiadując się o zaistniałym wypadku cyberprzemocy, zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 • Wspólnie ustalają okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, ustalenie sprawcy, ewentualnych świadków zdarzenia).
 • Analiza zdarzenia przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, gdy sprawca jest nieznany.
 • Przerwanie aktu cyberprzemocy (zawiadomienie administratora serwisu, w celu usunięcia materiału).
 • Powiadomienie rodziców ucznia.
 • Powiadomienie o dalszym postępowaniu i konsekwencjach wobec dziecka.
 • Powiadomienie policji lub sądu rodzinnego, gdy rodzice nie chcą współpracować ze szkołą.

Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec cybermobberów - cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły, ale szkoła może zastosować także inne konsekwencje.

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.