Statut Szkoły

Rozdział 1

Nazwa i typ Szkoły

 1. Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie, zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:
 • czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
 • pięcioletnim technikum;
 • trzyletniej branżowej szkole I stopnia;
 • trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Szkoła ma siedzibę w Ochojnie, przy ul. Podhalańskiej 27.
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Szkoła ma obwód ustalony Uchwałą Nr XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r.
 5. Językiem wykładowym jest język polski.
 6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich.
 7. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Więcej...

Statut szkoły po najnowszych zmianach [PDF]

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.