Grant 3

 

 

Grant 3

w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych  w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

 Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

  • Cel Zadania grantowego - zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19;
  • Źródło finansowania – współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) w wysokości 85% współfinansowania i Budżetu Państwa (BP) w wysokości 15% współfinansowania wypłacane na podstawie Umowy powierzenia grantu;
  1. Wysokość przyznanego dofinansowania: 87 776,37 PLN słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 37/100.
  2. Realizatorem zadania grantowego jest :

1) Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie z siedziba przy ul. Podhalańskiej 27;

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach z siedziba przy ul. Pod Dębiną 45;

3) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach z siedzibą przy ul.Św. Floriana 18

  1. Okres realizacji zadania grantowego: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023r.
  2. 6. Wysokość wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Ochojnie – 303,70 zł z przeznaczeniem na:
  3. a) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej dla klas II – III,
  4. b) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

dla klasy VII z języka polskiego i matematyki

dla klasy VIII z matematyki;

  1. c) koła zainteresowań: Klub Młodego Czytelnika – zajęcia stacjonarne i wyjazdowe do biblioteki publicznej
  2. d) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne:

    Akademia Zdrowia Młodego Człowieka dla uczniów klas V-VII;

    W trosce o rozwój emocji i wiedzy dla uczniów klas I-III

 

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.