KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OCHOJNIE 2022/2023

 

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1 września 2022 (czwartek)

2

Zebranie z rodzicami

21 września 2022 (środa)

3

Dzień Edukacji Narodowej – Akademia, Msza Św.

14 października 2022 (piątek)

4

Ślubowanie i Pasowanie na Pierwszaka

19 października 2022 (środa)

5

Dzień wolny od zajęć

(z puli godzin do dyspozycji dyrektora)

31 października 2022 (poniedziałek)

6

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022 (wtorek)

7

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada (piątek)

 

8

Mikołajki

6 grudnia 2022 (wtorek)

9

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem za I półrocze 2022/23

14 grudnia 2022 (środa)

10

Ostatni dzień wpisywania ocen przewidywanych za I półrocze 2022/23

20 grudnia 2022 (wtorek)

11

Wigilie klasowe

22 grudnia 2022 (czwartek)

12

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022

13

Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6 stycznia 2023 (piątek)

14

Posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

18 stycznia 2023 (środa)

15

Spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze

19 stycznia 2023 (czwartek)

16

Ferie zimowe

30.01 – 12.02. 2023

17

Początek II półrocza

13 lutego 2023 (poniedziałek)

18

Walentynki. Poczta walentynkowa

14 lutego 2023 (wtorek)

19

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023

20

Święto Pracy- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 maja 2023 (poniedziałek)

21

Dzień wolny od zajęć

(z puli godzin do dyspozycji dyrektora)

2 maja 2023 (wtorek)

22

Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2023 (środa)

23

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem za rok 2022/23

13 maja 2023 (sobota)

24

Egzamin Ósmoklasisty, klasy 1 – 7 trzy dni wolne od zajęć

23, 24, 25 maja 2023

25

Dzień Dziecka

1 czerwca ( czwartek)

26

Ostatni dzień wpisywania ocen przewidywanych za rok 2022/23

4 czerwca 2023 (niedziela)

27

Zebranie z Rodzicami

7 czerwca 2023 (środa)

28

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8 czerwca 2023 (czwartek)

29

Dzień wolny od zajęć

(z puli godzin do dyspozycji dyrektora)

9 czerwca 2023 (piątek)

30

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

14 czerwca 2023 (środa)

31

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 (piątek)

32

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 (wtorek)

 • Święto Niepodległości – 11 listopada (piątek)

 • Boże Narodzenie – 25, 26 grudnia 2022 (niedziela, poniedziałek)

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 (niedziela)

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 (piątek)

 • Wielkanoc – 9, 10 kwietnia 2023

 • Święto Pracy – 1 maja 2023 (poniedziałek)

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023 (środa)

 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023

 

 

Dni wolne z puli dyrektora:

 

 • 31 października 2022 (poniedziałek)

 • 2 maja 2023 (wtorek)

 • 23, 24, 25 maja 2023 – egzaminy (wtorek, środa, czwartek)

 • 9 czerwca 2023 (piątek)

Procedury zapewniania bezpieczeństwa

Procedury zapewniania bezpieczeństwa W Szkole Podstawowej im. M. Stasiukowej w Ochojnie w związku z wystąpieniem epidemii Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID19 w szkole obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 Procedury bezpieczeństwa [PDF]

Programy nauczania

 

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny [PDF]

Statut Szkoły

Rozdział 1

Nazwa i typ Szkoły

 1. Szkoła Podstawowa im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie, zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:
 • czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
 • pięcioletnim technikum;
 • trzyletniej branżowej szkole I stopnia;
 • trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Szkoła ma siedzibę w Ochojnie, przy ul. Podhalańskiej 27.
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Szkoła ma obwód ustalony Uchwałą Nr XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r.
 5. Językiem wykładowym jest język polski.
 6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich.
 7. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Więcej...

Statut szkoły po najnowszych zmianach [PDF]

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2023. SP Ochojno Rights Reserved.