Procedura reagowania w szkole w przypadku cyberprzemocy

 

Ujawnienie przypadku agresji elektronicznej lub cyberbullyingu - informacja 
o tym, że miało miejsce zjawisko cyberagresji, może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inni uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele;

Ustalenie okoliczności zdarzenia i zabezpieczenie dowodów - przypadki cyberprzemocy powinny zostać zbadane, a w miarę możliwości zarejestrowane oraz udokumentowane;

Działania wobec ofiary cyberprzemocy - ofiara cyberagresji najczęściej potrzebuje pomocy, a także emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych:

 • Nauczyciel dowiadując się o zaistniałym wypadku cyberprzemocy, zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 • Pedagog szkolny, wychowawca przeprowadza rozmowę z ofiarą - uczniem w celu udzielenia wsparcia.
 • Zabezpiecza dostępne dowody okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawców, świadków zdarzenia).
 • Dyrektor, wraz z pedagogiem i wychowawcą dokonują analizy zdarzenia.
 • Dyrektor powiadamia rodziców ucznia, o ile rodzice nie wiedzą o zaistniałym zdarzeniu, o działaniach szkoły.
 • Propozycja pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszkodowanemu uczniowi, monitorowanie jego sytuacji.
 • Dyrektor lub pedagog informuje policję lub sąd rodzinny.

Działania wobec sprawcy cyberprzemocy – jeśli sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, dalsze działania powinien podjąć pedagog szkolny.

 • Nauczyciel dowiadując się o zaistniałym wypadku cyberprzemocy, zawiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.
 • Wspólnie ustalają okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, ustalenie sprawcy, ewentualnych świadków zdarzenia).
 • Analiza zdarzenia przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, gdy sprawca jest nieznany.
 • Przerwanie aktu cyberprzemocy (zawiadomienie administratora serwisu, w celu usunięcia materiału).
 • Powiadomienie rodziców ucznia.
 • Powiadomienie o dalszym postępowaniu i konsekwencjach wobec dziecka.
 • Powiadomienie policji lub sądu rodzinnego, gdy rodzice nie chcą współpracować ze szkołą.

Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec cybermobberów - cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły, ale szkoła może zastosować także inne konsekwencje.

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.