Samorząd Uczniowski 2021/2022

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: Agnieszka Czerwień-Łętocha, Wacław Walas, Rafał Alicki

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 •  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 •  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 •  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 •  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:     

 

 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 

 • współpraca ze Szkolnym Kołem Mały Wolontariat,  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, realizacja akcji pn. „Grudzień - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla wybranego schroniska dla zwierząt.

 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 

 • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału
   i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych
   i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

  Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 

 •  czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 •  pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

 

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
  i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 •  wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
  w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

 

Kontakt

 

Szkoła Podstawowa

im. Michaliny Stasiukowej
 w Ochojnie

32-040 Ochojno
Podhalańska 27

tel. 12 270 41 01
szkola@spochojno.pl

 

Projekty i granty

BIP

 

Stan powietrza

Copyright © 2024. SP Ochojno Rights Reserved.